RegulaminREGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

www.nawigacjakrakow.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Strony internetowej;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej;

4. Strona internetowa– serwis internetowy dostępny pod www.nawigacjakrakow.pl, www.polskie-menu.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności przeglądać oferowane Towary;

5. Towar – produkty prezentowane na Stronie internetowej;

6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej dostępnej pod www.nawigacjakrakow.pl, www.polskie-menu.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Strona internetowa, działająca pod www.nawigacjakrakow.pl i www.polskie-menu.pl, własność POLSKIE-MENU.PL

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności przeglądanie oferowanego Towaru oraz wykorzystywania treści na Stronie internetowej.

2.5. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, java script lub

b) Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, java script lub

c) Mozilla Firefox w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, java script lub

d) Safari w wersji 8lub nowszej z włączoną obsługą cookies, java script lub

e) Opera w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, java script

2.6. W celu korzystania ze Strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Właściciel Strony internetowej zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.nawigacjakrakow.pl/regulamin.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na Stronie internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Strony Internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Strony internetowej jest akceptacja tego Regulaminu.

3.2. Właściciel Strony internetowej może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony Internetowej oraz domagać się odszkodowania, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony Internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) nie akceptuje treści Strony internetowej,

b) dopuścił się za pośrednictwem Strony internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Strony internetowej,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela Strony internetowej za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Strony internetowej,

d) wykorzysta jakikolwiek fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowane na Stronie internetowej,

e) powieli lub rozpowszechni w jakiejkolwiek formie fragment publikacji opisany w pkt. 3.2.d) bez uprzedniego zezwolenia Właściciela Strony internetowej lub wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane.

3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony internetowej, nie może powtórnie na niej przebywać celowo bez uprzedniej zgody Właściciela Strony internetowej.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Strony internetowej podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Strony internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela Strony internetowej,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

4.1. Właściciel Strony internetowej podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Strony internetowej o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Strony Internetowej.

4.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony internetowej Klient może zgłaszać mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony internetowej.

4.5. Właściciel Strony internetowej zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

V. Postanowienia końcowe

5.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Strony internetowej a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Strony internetowej a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Strony internetowej.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Więcej w tej kategorii: « Kontakt mobile